Центр политической информации «ДАТА»
Договор (консультации)

ДОГОВІР
про надання консультаційних послуг
щодо проведення кампанії по виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів


м. Донецьк                                                                                                                                                                                     «22» липня 2010 р.

 

 

 


Приватне підприємство «ДАТА-КОНСАЛТ» в особі директора Хрістофорової Олександри Анатоліївни, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець) та Замовник, який висловив згоду з умовами даного договору способами, зазначеними у п. 2 даного Договору, а разом – Сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. Предмет договору
1.1. Текст даного Договору є публічною офертою згідно частини другої ст. 638 ЦК України та публікується на сервері www.da-ta.com.ua. Інформація про всі зміни до Договору публікується не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх дії.
1.2. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання з надання Замовнику консультаційних послуг стосовно проведення кампанії (далі за текстом – «передвиборна кампанія») по виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів (далі за текстом – «вибори»). Консультацією вважається відповідь на одне питання Замовника.
1.3. Орієнтовний перелік питань, зазначених у п.1.2. включає питання щодо:
     1.3.1. нормативної бази, яка регламентує проведення виборів;
     1.3.2. бланків та форм документів, які використовуються в процесі підготовки та проведення виборів;
     1.3.3. системи виборчих комісій, взаємодії Замовника з комісіями, органами влади та місцевого самоврядування в рамках передвиборної кампанії;
     1.3.4. розв’язання конфліктних ситуацій з суб’єктами виборчого процесу (членами виборчих комісій, спостерігачами тощо);
     1.3.5. оцінки планів та програм Замовника, що стосуються передвиборної кампанії;
     1.3.6. оцінки агітаційних матеріалів Замовника для використання під час передвиборної кампанії;
     1.3.7. оцінки та редагування агітаційних текстів (друкованих матеріалів) Замовника;
     1.3.8. оцінки та редагування текстів агітаційних виступів Замовника;
     1.3.9. роботи членів виборчих комісій та спостерігачів;
     1.3.10. інших аспектів організації та проведення виборів.
1.4. Консультування на умовах даного Договору не передбачає безпосередньої участі Виконавця у передвиборній кампанії Замовника (здійснення агітації, складання документів, проведення семінарів і т.п.).
1.5. Програми консультування (обсяг, спосіб надання консультацій, ціна тощо) визначаються Додатком до Договору, який є його невід’ємною частиною. Замовник повинен вибрати одну програму консультування, що зазначається в рахунку на оплату послуг, наданих Замовнику Виконавцем.
1.6. Замовник зобов’язаний прийняти послуги, оплатити їх авансом не менш як за 15 днів консультування на умовах даного Договору.

2. Порядок укладання договору та внесення в нього змін
2.1. Договір вважається укладеним у таких випадках:
     2.1.1. Замовник надіслав на адресу Виконавця письмову згоду з умовами Договору.
     2.1.2. Замовник вніс авансовий платіж за послуги.
     2.1.3. Замовник та Виконавець уклали цей Договір у письмовій формі.
2.2. Договір вважається укладеним з моменту надходження оплати від Замовника на рахунок Виконавця і діє до повного виконання сторонами зобов’язань по даному Договору.
2.3. Виконавець має право змінити умови Договору в односторонньому порядку, попередивши Замовника за вказаною ним адресою електронної пошти та опублікувавши текст Договору не менш як за 15 календарних днів до набуття чинності новими умовами Договору. У разі відмови Замовника від прийняття змін до Договору, дія договору припиняється по закінченні оплаченого Замовником періоду. Відсутність попередження з боку Замовника про заперечення розглядається як згода на дію Договору на нових умовах.

3. Обов’язки Виконавця
3.1. Консультувати Замовника з питань та в обсязі, визначених Додатком до даного Договору на умовах обраної Виконавцем програми консультування.
3.2. Надавати Замовнику на умовах даного Договору повну і достовірну інформацію.
3.3. Не передавати третім особам інформацію щодо наданих Замовнику консультацій за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.4. Кожні 15 днів звітувати перед Замовником про виконання обов’язків в рамках даного Договору в формі письмових та усних звітів.
3.5. Невідкладно після надходження на рахунок Виконавця коштів, сплачених Замовником на умовах даного Договору, повідомити Замовнику повний перелік номерів телефонів та адрес електронної пошти, за якими надаються консультації за даним Договором. Якщо не вказано інше, Замовник звертається за телефонами та адресами електронної пошти Виконавця, зазначеними в розділі «Реквізити сторін» даного Договору.
3.6. Інформувати Замовника про несправність каналів зв’язку Виконавця (телефони, електронна пошта тощо), якими користується Замовник для отримання послуг по даному Договору.

4. Права Виконавця
4.1. Не повертати Замовнику аванс, якщо Замовник не скористався послугами Виконавця (або скористався ними не в повному обсязі) з причин, які не залежать від Виконавця.
4.2. Відмовити Замовнику в наданні консультації у разі невиконання Замовником вимог п. 5.2 даного Договору.

5. Обов’язки Замовника
5.1. Зареєструватись в якості користувача на сайті Виконавця www.da-ta.com.ua (адреса сторінки для реєстрації http://www.da-ta.com.ua/registration.htm) й отримати логін і пароль.
5.2. Для отримання консультацій повідомляти Виконавцю свої прізвище (найменування) та логін користувача.
5.3. Для отримання консультацій ставити Виконавцю чіткі та зрозумілі питання в рамках переліку, визначеного п. 1.3 даного Договору.
5.4. Надати Виконавцю вичерпний перелік номерів телефонів, адрес електронної пошти, за якими Виконавець може зв’язатись з Замовником для виконання своїх зобов’язань по даному Договору, а також вчасно повідомляти про зміну таких номерів телефонів та адрес електронної пошти.
5.5. Вчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Виконавця, надані в рамках даного Договору.
5.6. Вчасно надавати Виконавцю всі документи та матеріали, необхідні Виконавцю для виконання зобов’язань по даному Договору.

6. Права Замовника
6.1. Оплачувати будь-який 15-денний період консультування (згідно з Додатком до Даного Договору).
6.2. Вносити аванс за кілька 15-денних періодів консультування.
6.3. Після закінчення оплаченого 15-денного періоду консультування змінювати програму консультування згідно з Додатком до даного Договору. В цьому випадку Замовник має усно або письмово попередити Виконавця про зміну програми консультування не менш як за 3 календарні дні до настання відповідного періоду консультування для надання Замовнику рахунку на оплату послуг згідно п. 1.5 даного Договору.
6.4. Після завершення оплаченого 15-денного періоду консультування відмовитись від послуг Виконавця по Договору. В цьому випадку Сторони вважаються такими, що повністю виконали свої зобов’язання по Договору: Виконавець не має права вимагати від Замовника жодних додаткових оплат та штрафів; Замовник без внесення авансу на наступний період не має права вимагати від Виконавця продовження надання послуг за даним Договором.

7. Вартість послуг по Договору та порядок оплати
7.1. Вартість послуг по даному Договору визначається Додатком до Договору залежно від обраної Замовником програми консультування.
7.2. Замовник оплачує послуги Виконавця авансом не менш як за один період обслуговування (15 календарних днів) на підставі виставленого Виконавцем рахунку не пізніше дня, зазначеного у п. 1 Додатку до даного Договору. Оплата за частину періоду та отримання послуг протягом частини періоду не пропонується.
7.3. Замовник оплачує послуги шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або шляхом внесення коштів в касу Виконавця.
7.4. У випадку, якщо Виконавець не внесе аванс за наступний період, Замовник має право припинити надання Виконавцю послуг по Договору.
7.5. Невикористані протягом дня (доби) консультації не накопичуються та не переходять на наступний період.

8. Відповідальність сторін
8.1. Рекламації щодо консультаційних послуг, наданих на умовах даного Договору, приймаються протягом 3 робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації.
8.2. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за якість каналів зв’язку та перебої в роботі, що сталися з причин, які не залежать від Виконавця.
8.3. Обставини непереборної сили (форс-мажор) звільняють Сторони від виконання обов’язків по даному Договору.
8.4. Виконавець не несе відповідальності, а Замовник не звільняється від сплати, якщо ім’ям та логіном Замовника для отримання послуг скористались треті особи з причин, що не залежать від Виконавця.
8.5. У разі виникнення у Замовника збитків з вини Виконавця, відповідальність Виконавця обмежується виключною неустойкою в розмірі не більше, ніж сума коштів, сплачених Замовником Виконавцю по цьому Договору.
8.6. Замовник за його власний кошт та ризик та/або від імені юридичної особи, яку представляє, погоджується з тим, що персональні дані будуть використані для цілей та згідно умов даного Договору. Виконавець не має права використовувати зазначені персональні дані для інших цілей, він також зобов’язаний вжити всіх необхідних і достатніх заходів для недопущення доступу третіх осіб до персональних даних Замовника (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

9. Строк дії Договору та його припинення
9.1. Початком надання Виконавцем консультацій Замовнику є перший день 15-денного періоду (згідно рахунку, виписаного Виконавцем та оплаченого Замовником), за який Замовник сплатив аванс.
9.2. Завершення періоду, за який Замовник сплатив аванс, є для Виконавця підставою припинити надання Замовнику послуг по Договору.Реквізити сторін:

 

 

 

 


Виконавець                                                                                                                                                  Замовник

Приватне підприємство «ДАТА-КОНСАЛТ»
юр. адр.: м. Донецьк, Артема 181Б
Код ЄДРПОУ 36560351
р/р 26000243873800 в АТ УкрСиббанк м. Харків, МФО 351005

Тел.: +38 (095) 091-90-82

Url: http://www.da-ta.com.ua/  
E-mail: info@da-ta.com.ua; service@da-ta.com.ua  

 


ДОДАТОК
до Договору про надання консультаційних послуг щодо проведення кампанії по виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів від 22.07.2010 р.


1. Вартість послуг за програмами (грн.).

 

Програма 1 - 200,00 грн. за 15 календарних днів консультування.

 

Програма 2 - 300,00 грн. за 15 календарних днів консультування.

Програма 3 - 500,00 грн. за 15 календарних днів консультування.

Програма 4 - 1000,00 грн. за 15 календарних днів консультування.

 

 

 


2. Опис програм консультування
2.1. Програма 1.
2.1.1. Умови: замовник надсилає питання, додаючи усі необхідні матеріали (макети агітації, тексти виступів і т.п.) електронною поштою. Фахівці «ДАТА-КОНСАЛТ» готують та надсилають відповідь електронною поштою.
2.1.2. Час надання послуг: пн - нд з 8.00 до 20.00 – протягом 3 годин з моменту надходження питання, пн - нд з 20.00 до 8.00 – протягом 13 годин з моменту одержання питання. Якщо фахівцям «ДАТА-КОНСАЛТ» необхідно уточнити деталі або обговорити окремі аспекти із замовником, вони в обумовлений час можуть зателефонувати Замовнику.
2.1.3. Обсяг послуг – не більше 10 консультацій на добу.

2.2. Програма 2
2.2.1. Умови: замовник ставить запитання фахівцям «ДАТА-КОНСАЛТ» по телефону, надсилаючи всі необхідні матеріали (макети агітації, тексти виступів і т. ін.) електронною поштою. Замовник отримує відповідь одразу (якщо це можливо) або протягом 1 години. Усі текстові й графічні матеріали, що додаються до відповіді, буде надіслано електронною поштою протягом цього часу. За бажанням замовника він може також направляти питання електронною поштою. Строк підготовки відповідей при цьому не змінюється (слід враховувати можливі перебої в роботі каналів зв’язку, що виникають не з вини «ДАТА-КОНСАЛТ»).
2.2.2. Обсяг послуг – не більше 5 консультацій на день.
2.2.3. Час надання послуг: з 8.00 до 20.00, 7 днів на тиждень без вихідних і святкових.

2.3. Програма 3
2.3.1. Умови: замовник ставить запитання фахівцям «ДАТА-КОНСАЛТ» по телефону, надсилаючи всі необхідні матеріали (макети агітації, тексти виступів і т. ін.) електронною поштою. Замовник отримує відповідь одразу (якщо це можливо) або протягом 1 години. Усі текстові й графічні матеріали, що додаються до відповіді, буде надіслано електронною поштою протягом цього часу. За бажанням замовника він може також направляти питання електронною поштою. Строк підготовки відповідей при цьому не змінюється (слід враховувати можливі перебої в роботі каналів зв’язку, що виникають не з вини «ДАТА-КОНСАЛТ»).
2.3.2. Обсяг послуг – не більше 10 консультацій на день.
2.3.3. Час надання послуг: з 8.00 до 20.00, 7 днів на тиждень без вихідних і святкових.

2.4. Програма 4
2.4.1. Умови: замовник ставить запитання фахівцям «ДАТА-КОНСАЛТ» по телефону, надсилаючи всі необхідні матеріали (макети агітації, тексти виступів і т. ін.) електронною поштою. Замовник отримує відповідь одразу (якщо це можливо) або протягом 1 години. Усі текстові й графічні матеріали, що додаються до відповіді, буде надіслано електронною поштою протягом цього часу. За бажанням замовника він може також направляти питання електронною поштою. Строк підготовки відповідей при цьому не змінюється (слід враховувати можливі перебої в роботі каналів зв’язку, що виникають не з вини «ДАТА-КОНСАЛТ»).
2.4.2. Обсяг послуг: не обмежений.
2.4.3. Час надання послуг: цілодобово, 7 днів на тиждень без вихідних і святкових.

 

 


Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net