Центр политической информации «ДАТА»
Договор-оферта

Перевод договора на русский язык

 

ДОГОВІР

про надання інформаційних послуг
 
м. Донецьк                                                                                                                            «10» жовтня 2010 р.
 
Приватне підприємство «ДАТА-КОНСАЛТ» (далі – «Виконавець») в особі директора Хрістофорової Олександри Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, та Користувач Інтернет-сервера http://www.da-ta.com.ua , який висловив свою згоду з умовами даного Договору способами, зазначеними в п. 2 даного Договору  (далі – «Користувач»), а разом – «Сторони», уклали цей Договір про наступне.
 
1. Предмет договору.
1.1. Текст даного Договору є публічною офертою згідно частини другої ст. 633 ЦК України та публікується на порталі http://www.da-ta.com.ua . Інформація про всі зміни в Договорі публікується не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку їх дії.
1.2. Виконавець надає Користувачу інформаційні послуги шляхом надання доступу до баз даних, встановлених на www-сервері Виконавця (далі - www-сервер) за адресою: http://www.da-ta.com.ua , а Користувач зобов’язується оплатити зазначені послуги на умовах цього Договору.
 
2. Порядок укладання договору та внесення в нього змін.
2.1. Договір вважається укладеним у таких випадках:
2.1.1. Користувач направив на адресу Виконавця письмову згоду з умовами Договору.
2.1.2 Користувач вніс авансовий платіж за послуги.
2.1.3. Користувач та Виконавець підписали цей Договір у письмовій формі.
2.2. Договір вважається укладеним з моменту надходження оплати від Користувача на рахунок Виконавця і діє без обмеження строку дії.
2.3. Виконавець має право змінити умови Договору в односторонньому порядку, попередивши Користувача за вказаною ним адресою електронної пошти та опублікувавши текст договору не пізніше, ніж за 10 календарних днів до набуття чинності новими умовами Договору, а у разі відмови Користувача від змін Договору дія Договору припиняється по закінченні оплаченого Користувачем ліміту. Відсутність попередження Користувача про заперечення розглядається як згода на дію Договору на нових умовах.
 
3. Порядок надання доступу до баз даних на сервері http://www.da-ta.com.ua.
3.1. Виконавець забезпечує роботу сервера http://www.da-ta.com.ua 24 години на добу та 7 днів на тиждень.
3.2. Зміст та форма представлення даних комерційних баз даних визначається Виконавцем одноосібно. Користувач не має права без додаткової оплати вимагати від Виконавця доопрацювання оплачених даних або внесення змін до них (крім даних, зазначених у п. 3.3). Охоплення та зміст баз даних, доступних Користувачу (крім даних, зазначених у п. 3.3), можуть бути змінені без попередження. Користувач не має права пред’явити претензії Виконавцю з цього приводу.
3.3. Зміст та форма представлення даних індивідуального замовлення Користувача, а також дата відкриття доступу до замовлення на сайті визначаються Сторонами шляхом переговорів. Виконавець зобов’язаний у визначений термін надати Користувачу якісні дані у відповідності з замовленням, тобто розмістити дані на сторінці www-серверу та повідомити Користувачу її адресу.
3.4. Доступ Користувача до комерційних баз даних (розділів) забезпечується шляхом реєстрації його імені та передачі йому пароля доступу після зарахування коштів на рахунок Користувача. Доступ до некомерційних баз даних (розділів) не обмежується.
3.5. Авторські та майнові права на комерційні бази даних належать ПП «ДАТА-КОНСАЛТ»
3.6. Інформаційні ресурси, отримані Користувачем в рамках інформаційного обслуговування призначені для індивідуального використання. Розповсюдження інформаційних ресурсів у вигляді файлів на електронних або інших носіях, а також по каналах зв’язку не дозволяється. Якщо Сторони не домовились про інше, при відтворенні (передрукуванні) текстів матеріалів, отриманих з баз даних на http://www.da-ta.com.ua, посилання на ПП «ДАТА-КОНСАЛТ» є обов’язковим. Вітворення (передрукування) та розповсюдження матеріалів, що є об’єктами авторського права, не дозволяється. 
3.7. Користувач повинен дотримуватись правил доступу, визначених у розділі «Доступ і оплата» (http://www.da-ta.com.ua/forsubscribers/125.htm), що є складовою частиною даного Договору. Виконавець за зверненням Користувача надає консультації та технічну підтримку щодо користування сайтом http://www.da-ta.com.ua.
3.8. У разі, якщо Користувач не отримає доступ до оплачених даних або не зможе відкрити завантажений файл, Виконавець на вимогу Користувача в обумовлений Сторонами спосіб зобов’язаний надати йому якісний файл.
 
4. Вартість послуг та порядок розрахунків.
4.1. Вартість послуг визначається Виконавцем і зазначається в переліку матеріалів на відповідних сторінках сайту http://www.da-ta.com.ua та є невід’ємною частиною цього Договору.
4.2. За надання інформаційних послуг Користувач вносить оплату доступу авансом. Розмір авансового платежа визначається Користувачем, але не може бути менше 2,00 грн.
4.3. Авансові платежі, внесені Користувачем, обліковуються на особовому балансі Користувача. При неповному використанні в поточному місяці внесеної авансом плати за отримання інформації невикористаний залишок грошових коштів враховується як аванс на наступний місяць.
4.4. Облік грошових коштів Користувача здійснюється в національній валюті України.
4.5. У випадку відсутності на особовому балансі Користувача грошових коштів, достатніх для отримання інформації, послуга не надається.
4.6. Виконавець має право змінювати ціни на надання послуг, попередивши Користувача не пізніше, ніж за 10 календарних днів до впровадження нових цін.
4.7. На вимогу Користувача по завершенні календарного місяця Виконавець надсилає на вказану Користувачем електронну адресу довідку про стан розрахунків Користувача на 1 число місяця, наступного за звітним.
4.8. Маючи намір користуватись комерційними базами даних (розділами) сайту http ://www.da-ta.com.ua, Користувач повинен замовити рахунок на оплату послуг Виконавця, надіславши на електронну адресу Виконавця замовлення із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб) або назви та організаційно-правової форми юридичної особи й коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб), імені користувача (логін) та суми рахунку.
4.9. Якщо Користувач замовив рахунок на оплату доступу до комерційних баз (розділів) від імені юридичної особи, тим самим він гарантує, що є особою, уповноваженою вчиняти дії від імені зазначеної юридичної особи.
4.10. Рахунок має бути оплачений Користувачем протягом 10 календарних днів після його отримання. Виконавець не гарантує збереження цін, актуальних на день виписки рахунку, протягом більш ніж 10 календарних днів.
4.11. Користувачі, що є фізичними особами, мають право поповнювати рахунок за допомогою пластикової карти на умовах, викладених в розділі «Оплата пластиковими картами» (http://da-ta.com.ua/forsubscribers/4165.htm), що є складовою частиною даного Договору.
 
5. Відповідальність сторін
5.1. Рекламації щодо послуг з користування комерційними базами даних (розділами) приймаються протягом 3 робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації. Рекламації щодо користування некомерційними базами даних (розділами) не приймаються.
5.2. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем за якість каналів зв’язку та перебої в роботі, що сталися з причин, які не залежать від Виконавця.
5.3. Обставини непереборної сили звільняють Сторони від виконання обов’язків по даному Договору.
5.4. Виконавець не несе відповідальності, а Користувач не звільняється від сплати, якщо паролем доступу Користувача до баз даних скористались треті особи з причин, що не залежать від Виконавця.
5.5. У разі виникнення у Користувача збитків з вини Виконавця, відповідальність Виконавця обмежується виключною неустойкою в розмірі не більше, ніж сума коштів, сплачених Користувачем Виконавцю по цьому Договору протягом одного року.
5.6. Користувач за його власний кошт та ризик та/або від імені юридичної особи, яку представляє, погоджується з тим, що персональні дані будуть використані для цілей та згідно умов даного Договору. Виконавець не має права використовувати зазначені персональні дані для інших цілей, він також зобов’язаний вжити всіх необхідних і достатніх заходів для недопущення доступу третіх осіб до персональних даних Користувача (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).
 
6. Припинення договору.
6.1. Договір може бути припинений за обапільною згодою Сторін. Сторони зобов’язуються при цьому вжити всіх необхідних заходів щодо виконання обов’язків, які виникли з даного Договору, включаючи здійснення кінцевих взаєморозрахунків.
6.2. Користувач може припинити Договір в односторонньому порядку через 10 днів після повідомлення Виконавця. При цьому сплачені Користувачем та не використані на момент припинення Договору кошти Користувачу не повертаються.
6.3. Невнесення оплати Користувачем розглядається як призупинення дії Договору й, відповідно, призупинення обов’язків Виконавця з надання послуг.
6.4. Виконавець має право припинити Договір в односторонньому порядку у таких випадках:
6.4.1. При порушенні Користувачем пп. 3.6, 3.7, 4.9 цього Договору.
6.4.2. При спробі з боку Користувача внести неполадки в роботу сайту http://www.da-ta.com.ua , а також створити перешкоди для роботи інших користувачів.
6.5. У випадку незгоди Користувача зі змінами цін на послуги він зобов’язаний письмово повідомити Виконавця у 10-денний строк. В цьому випадку Договір припиняється на підставах, зазначених в п. 6.1 цього Договору. Відсутність письмового повідомлення з боку Користувача вважається його згодою продовжувати роботу по Договору на нових умовах.
 
7. Інші умови.
7.1. Користувач повинен повідомити Виконавцю свою електронну адресу для обміну повідомленнями й вчасно інформувати його про зміну електронной адреси.
7.2. Цей Договір поширюється виключно на послуги з надання доступу до баз даних http://www.da-ta.com.ua й не стосується відносин, пов’язаних з підключенням користувачів до мережі Інтернет та інших питань.
7.3. Цей Договір вважається укладеним у місті Донецьку, Україна.
7.4. До цього Договору застосовується чинне законодавство України.
7.5. Всі суперечки по цьому Договору вирішуються шляхом переговорів. У разі, якщо розбіжності і суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.
 
 
ВИКОНАВЕЦЬ
Код ЄДРПОУ 36560351
+38 (095) 091-90-82
 
КОРИСТУВАЧ

______________________

 

о предоставлении информационных услуг
 
 г. Донецк                                                                                                                             «10» октября 2010 г.
 
Частное предприятие «ДАТА-КОНСАЛТ» (далее – «Исполнитель») в лице директора Христофоровой Александры Анатольевны, действующей на основании Устава, и Пользователь Интернет-Сервера http://www.da-ta.com.ua, который высказал свое согласие с условиями данного Договора одним из способов, указанных в п. 2 данного Договора (далее – «Пользователь»), а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
 
1. Предмет договора.
1.1. Текст данного Договора является публичной офертой согласно части второй ст. 633 ГК Украины и публикуется на портале http://www.da-ta.com.ua. Информация обо всех изменениях в Договоре публикуется не позднее, чем за 10 календарных дней до вступления их в силу.
1.2. Исполнитель оказывает Пользователю информационные услуги путем предоставления доступа к базам данных, установленных на www-сервере Исполнителя (далее – www-сервер) по адресу: http://www.da-ta.com.ua, а Пользователь обязуется оплатить указанные услуги на условиях данного Договора.
 
2. Порядок заключения договора и внесение в него изменений.
2.1. Договор считается заключенным в следующих случаях:
2.1.1. Пользователь направил в адрес Исполнителя письменное согласие с условиями Договора.
2.1.2. Пользователь внес авансовый платеж за услуги.
2.1.3. Пользователь и Исполнитель заключили настоящий Договор в письменной форме.
2.2. Договор считается заключенным с момента поступления оплаты от Пользователя на счет Исполнителя и действует без ограничения срока действия.
2.3. Исполнитель имеет право изменить условия Договора в одностороннем порядке, предупредив Пользователя по указанному им адресу электронной почты и опубликовав текст договора не позднее, чем за 10 календарных дней до вступления в силу новых условий Договора. В случае отказа Пользователя от изменений Договора действие Договора прекращается после исчерпания оплаченного Пользователем лимита. Отсутствие уведомления Пользователя о возражениях рассматривается как согласие на продолжение действия Договора на новых условиях.
 
3. Порядок предоставления доступа к базам данных на сервере http://www.da-ta.com.ua.
3.1. Исполнитель обеспечивает роботу сервера http://www.da-ta.com.ua 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
3.2. Содержание и форма представления данных коммерческих баз данных определяется Исполнителем в одностороннем порядке. Пользователь не имеет права без дополнительной оплаты требовать от Исполнителя доработки оплаченных данных или внесения в них изменений (кроме данных, указанных в п. 3.3). Охват и содержание баз данных, доступных Пользователю (кроме данных, указанных в п. 3.3), могут быть изменены без предупреждения. Пользователь не имеет права предъявить претензии Исполнителю по этому поводу.
3.3. Содержание и форма представления данных индивидуального заказа Пользователя, а также дата открытия доступа к заказу на сайте определяются Сторонами путем переговоров. Исполнитель обязан в установленный срок предоставить Пользователю качественные данные в соответствии с заказом, то есть разместить данные на странице www-сервера и сообщить Пользователю ее адрес.
3.4. Доступ Пользователя к коммерческим базам данных (разделам) обеспечивается путем регистрации его имени и передачи ему пароля доступа, после зачисления средств на счет Пользователя. Доступ к некоммерческим базам данных (разделам) не ограничивается.
3.5. Авторские и имущественные права на коммерческие базы данных принадлежат ЧП «ДАТА-КОНСАЛТ».
3.6. Информационные ресурсы, полученные Пользователем в рамках информационного обслуживания, предназначены для индивидуального использования. Распространение информационных ресурсов в виде файлов на электронных или других носителях, а также по каналам связи не разрешается. Если Стороны не договорились об ином, при воспроизведении (перепечатке) текстов материалов, полученных из баз данных на http://www.da-ta.com.ua, ссылка на ЧП «ДАТА-КОНСАЛТ» является обязательной. Воспроизведение (перепечатка) и распространение материалов, которые являются объектами авторского права, не разрешается.
3.7. Пользователь должен соблюдать правила доступа, определенные в разделе «Доступ и оплата» (http://www.da-ta.com.ua/forsubscribers/125.htm), который является составной частью данного Договора. Исполнитель по запросу Пользователя предоставляет консультации и техническую поддержку относительно пользования сайтом http://www.da-ta.com.ua.
3.8. В случае, если Пользователь не получит доступ к оплаченным данным или не сможет открыть загруженный файл, Исполнитель по требованию Пользователя оговоренным Сторонами способом обязан предоставить ему качественный файл.
 
4. Стоимость услуг и порядок расчетов.
4.1. Стоимость услуг определяется Исполнителем, указывается в перечне материалов на соответствующих страницах сайта http://www.da-ta.com.ua и является неотъемлемой частью данного Договора.
4.2. За предоставление информационных услуг Пользователь вносит оплату доступа авансом. Размер авансового платежа определяется Пользователем, но не может быть меньше 2,00 грн.
4.3. Авансовые платежи, внесенные Пользователем, учитываются на личном балансе Пользователя. При неполном использовании в текущем месяце внесенной авансом платы за получение информации неиспользованный остаток денежных средств учитывается как аванс на следующий месяц.
4.4. Учет денежных средств Пользователя осуществляется в национальной валюте Украины.
4.5. В случае отсутствия на личном балансе Пользователя денежных средств, достаточных для получения информации, услуга не предоставляется.
4.6. Исполнитель имеет право изменять цены на предоставление услуг, предупредив Пользователя не позднее, чем за 10 календарных дней до начала действия новых цен.
4.7. По требованию Пользователя по завершении календарного месяца Исполнитель присылает на указанный Пользователем электронный адрес справку о состоянии расчетов Пользователя на 1 число месяца, следующего за отчетным.
4.8. Имея намерение пользоваться коммерческими базами данных (разделами) сайта http://www.da-ta.com.ua, Пользователь должен заказать счет на оплату услуг Исполнителя, прислав на электронный адрес Исполнителя запрос с указанием своей фамилии, имени, отчества (для физический лиц) или названия, организационно-правовой формы юридического лица и кода ЕГРПОУ (для юридических лиц), а также имени пользователя (логин) и суммы счета.
4.9. Если Пользователь заказал счет на оплату доступа к коммерческим базам (разделам) от имени юридического лица, тем самым он гарантирует, что он уполномочен совершать действия от имени указанного юридического лица.
4.10. Счет должен быть оплачен Пользователем в течение 10 календарных дней после его получения. Исполнитель не гарантирует сохранение цен, актуальных на день выписки счета, в течение более чем 10 календарных дней.
4.11. Пользователи, которые являются физическими лицами, имеют право пополнять счет при помощи пластиковой карты на условиях, изложенных в разделе «Оплата пластиковыми картами» (http://da-ta.com.ua/forsubscribers/4165.htm), который является составной частью данного Договора.
 
5. Ответственность сторон
5.1. Рекламации относительно услуг по пользованию коммерческими базами данных (разделами) принимаются в течение 3 рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации. Рекламации относительно пользования некоммерческими базами данных (разделами) не принимаются.
5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем за качество каналов связи и перебои в работе, которые произошли по причинам, не зависящим от Исполнителя.
5.3. Обстоятельства непреодолимой силы освобождают Стороны от выполнения обязательств по данному Договору.
5.4. Исполнитель не несет ответственности, а Пользователь не освобождается от уплаты, если паролем доступа Пользователя к базам данных воспользовались третьи лица по причинам, не зависящим от Исполнителя.
5.5. В случае возникновения у Пользователя убытков по вине Исполнителя, ответственность Исполнителя ограничивается исключительной неустойкой в размере не более суммы средств, уплаченных Пользователем Исполнителю по настоящему Договору в течение одного года.
5.6. Пользователь за его собственный счет и риск и/или от имени юридического лица, которое представляет, соглашается с тем, что персональные данные будут использованы для целей и на условиях данного Договора. Исполнитель не имеет права использовать указанные персональные данные для иных целей, он также обязан принять все необходимые и достаточные меры для недопущения доступа третьих лиц к персональным данным Пользователя (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины).
 
6. Прекращение договора.
6.1. Договор может быть прекращен по взаимному согласию Сторон. Стороны обязуются при этом принять все необходимые меры для выполнения обязательств, которые возникли по данному Договору, включая осуществление окончательных взаиморасчетов.
6.2. Пользователь может прекратить Договор в одностороннем порядке через 10 дней после уведомления Исполнителя. При этом уплаченные Пользователем и не использованные на момент прекращения Договора средства Пользователю не возвращаются.
6.3. Невнесение оплаты Пользователем рассматривается как приостановление действия Договора и, соответственно, приостановление обязательств Исполнителя по предоставлению услуг.
6.4. Исполнитель имеет право прекратить Договор в одностороннем порядке в таких случаях:
6.4.1. При нарушении Пользователем п. п. 3.6, 3.7, 4.9 настоящего Договора.
6.4.2. При попытке со стороны Пользователя внести неполадки в работу сайта http://www.da-ta.com.ua, а также создать препятствия для работы других пользователей.
6.5. В случае несогласия Пользователя с изменениями цен на услуги он обязан письменно уведомить Исполнителя в 10-дневный срок. В этом случае Договор прекращается на условиях, изложенных в п. 6.1 настоящего Договора. Отсутствие письменного уведомления со стороны Пользователя считается его согласием продолжать работу по Договору на новых условиях.
 
7. Прочие условия.
7.1. Пользователь обязан сообщить Исполнителю свой электронный адрес для обмена сообщениями и своевременно информировать его об изменении электронного адреса.
7.2. Настоящий Договор распространяется исключительно на услуги по предоставлению доступа к базам данных http://www.da-ta.com.ua и не касается отношений, связанных с подключением пользователей к сети Интернет и прочих вопросов.
7.3. Настоящий Договор считается заключенным в городе Донецке, Украина.
7.4. К этому Договору применяется действующее законодательство Украины.
7.5. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае если расхождения и споры не могут быть разрешены путем переговоров, они решаются в соответствии с действующим законодательством Украины.
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Код ЕГРПОУ 36560351
+38 (095) 689-85-44
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
______________________

 

 


Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net