Центр политической информации «ДАТА»
Обработка материалов партии для публикаций (в том числе - агитационных текстов)
Послуги "ДАТА-КОНСАЛТ"

 

Гігабайти цінних партійних матеріалів потрапляють у сміттєвий кошик

     і ніколи не публікуються

          не мають шансів дійти до цільової аудиторії в якості агітації

               їм не судилося бути побаченими та прочитаними

 

Чому? Найпоширеніша причина: немає працівників для редагування текстів, для перетворення аудіо- та відеоматеріалів на публікації.

 

Результат: на сайті та в соцмережах багатьох партій (навіть великих) висять публікації тритижневої давності (у кращому випадку) або «офіціоз» в трьох реченнях.

 

Зауваження: є партії, в яких прекрасні інформаційно-аналітичні стрічки на офіційних ресурсах. Наша пропозиція не для них.

 

Опис проблеми. В апараті партії нечисленний штат прес-служби та PR-підрозділу (часто - одна людина, й та за сумісництвом). Робочого часу їй вистачає лише на те, щоб в телеграфному стилі опрацьовувати офіційні інформаційні приводи – повідомлення про з'їзди та конференції, благодійні акції, про участь кандидатів від партії у виборчих кампаніях. У кошик для сміття викидається безліч відкритих матеріалів (рукописні нотатки лідера партії до зустрічі з громадськістю; аудіозаписи звітів перед виборцями депутатів місцевих рад; записи науково-практичних конференцій тощо), хоча наша практика показує, що деякі з цих матеріалів цікаві цільовій аудиторії навіть у формі стенограм (або витягів з них).

 

Найпоширеніший шлях вирішення проблеми.

   Крок 1. Апарат партії знаходить фрілансера або волонтера, який розшифровує запис або передруковує рукописний текст (якість продукту від середньої до високої – як пощастить).

   Крок 2. Тому ж самому або іншому фрілансеру (волонтеру) доручають редагування тексту (якість продукту – від низької до високої). Як правило, це людина, у бекґраунді якої редакторська (не наукова) правка текстів будь-яких тематик. Якщо пощастило найняти фахівця, якість тексту висока.

   Крок 3. Прес-секретар або PR-менеджер партії виправляє текст і створює на його основі одну або кілька публікацій, що відповідають медіа-плану та PR-стратегії партії.

 

Де найчастіше відбувається провал? На кроці № 2. Не найблискучіші формулювання – півбіди, іноді – питання смаку (скільки філологів, стільки й точок зору). Біда – фактичні помилки та нерелевантна інформація. Деякі приклади фактичних помилок, які ми виявили в партійних публікаціях.

   «До початку Великої Вітчизняної війни Чехословаччина виробляла набагато менше металу» (в той час не існувало такої країни – Чехословаччина).

   «Як сказав колишній президент України Леонід Кравчук ...» (Леонід Кравчук не був усунений з посади, отже коректно називати його першим президентом України).

   «Чисельність населення нашої країни скоротилася до 42 тисяч осіб» (на момент публікації чисельність скоротилася до 42 мільйонів осіб).

 

Малограмотний не помітить, але освіченого покоробить. А на яку цільову аудиторію орієнтується ваша партія?

 

Такі помилки зберігаються в публікаціях, незважаючи на редагування (текст обов'язково виправляє принаймні одна особа). По-перше, прес-секретар та PR-менеджер в таких питаннях часто покладаються на редактора (їх завдання – грамотно упакувати матеріал), по-друге, їм катастрофічно бракує часу.

 

Що пропонуємо ми?

   Крок 1. Ви віддаєте нам вихідні матеріали: аудіо- та відеозаписи, текстові файли з невідредагованими текстами, скани рукописних матеріалів. Звісно, вони містять відкриту інформацію, призначену для широкого загалу.

   Крок 2. Наші стенографісти набирають текст.

   Крок 3. Фахівець із роботи з матеріалами суспільно-політичної та економічної тематики перевіряє точність розшифровки й виконує редагування вихідного тексту – виправляє і формулювання, і фактичні помилки.

   Крок 4 (якщо в ньому є потреба). Кваліфікований перекладач виконує переклад тексту з російської на українську або з української на російську.

   Крок 5. Ви отримуєте підсумкові матеріали.

 

Для клієнтів, чиї партійні проекти «ДАТА-КОНСАЛТ» супроводжує постійно, ми готуємо матеріали для онлайн та офлайн публікацій, а також агітаційні тексти в рамках програми консалтингу.

 

Ще одна перевага – прозора ціна. Оскільки роботи хоч і висококваліфіковані, але технічні, визначено ціну за кожен вид роботи. Склавши технічне завдання, Ви легко порахуєте приблизну вартість замовлення. Жодних сюрпризів в стилі «Ви ж розумієте, політконсалтинг – це ексклюзивно та дорого!». З цінами Ви можете ознайомитись тут:

 

До початку роботи визначимо дедлайн та/або графік передання Вам готових матеріалів, щоб Ви могли вчасно розміщувати публікації.

 

Питання, яке нам часто ставлять. Навіщо «ДАТА-КОНСАЛТ» такі дрібні замовлення? Чесна відповідь: вони дозволяють нам забезпечити завданнями фахівців із роботи з текстами, які недостатньо завантажені в період між виборами. Свого часу ми вирішили зарахувати їх в штат, завдяки чому гарантуємо високу якість підсумкового продукту.

 

Контактні дані для замовлень та запитань:

ДАТА-КОНСАЛТ

Phone +38 (095) 091-90-82

WhatsApp, Viber +38 (066) 580-38-77

office@da-ta.com.ua 


 

Гигабайты ценных партийных материалов уходят в мусор

     и никогда не превращаются в публикации

               не имеют шансов дойти до целевой аудитории в качестве агитации

                    им не суждено быть увиденными и прочитанными

 

Почему? Самая распространенная причина: нет сотрудников для редактирования текстов, для превращения аудио- и видеоматериалов в публикации.

 

Результат: на сайте и в соцсетях многих партий (даже крупных) висят публикации трехнедельной давности (в лучшем случае) или «официоз» в трех предложениях.

 

Оговорка: есть партии, у которых прекрасные информационно-аналитические ленты на официальных ресурсах. Наше предложение не для них.

 

Описание проблемы. В аппарате партии немногочисленный штат пресс-службы и PR-подразделения (часто – один человек, и тот по совместительству). Рабочего времени ему хватает только на то, чтобы в телеграфном стиле отрабатывать официальные информационные поводы – сообщения о съездах и конференциях, благотворительных акциях, об участии кандидатов от партии в избирательных кампаниях. В мусорную корзину отправляется множество открытых материалов (рукописные заметки лидера партии к встрече с общественностью; аудиозаписи отчетов депутатов местных советов перед избирателями; записи научно-практических конференций и т.п.), хотя наша практика показывает, что некоторые из этих материалов интересны целевой аудитории даже в форме стенограмм (или выдержек из них).

 

Распространенный путь решения проблемы.

   Шаг 1. Аппарат партии находит фрилансера или волонтера, который расшифровывает запись или перепечатывает рукописный текст (качество продукта от среднего до высокого – как повезет).

   Шаг 2. Тому же или другому фрилансеру (волонтеру) поручают редактирование текста (качество продукта – от низкого до высокого). Как правило, это человек, в бэкграунде которого редакторская (не научная) правка текстов любых тематик. Если посчастливилось нанять специалиста, качество текста высокое.

   Шаг 3. Пресс-секретарь или PR-менеджер партии правит текст и создает на его основе одну или несколько публикаций, соответствующих медиа-плану и PR-стратегии партии.

 

Где чаще всего случается провал? На шаге № 2. Не самые блестящие формулировки – полбеды, иногда – дело вкуса (сколько филологов, столько и мнений). Беда – фактические ошибки и нерелевантная информация. Некоторые примеры фактических ошибок, которые мы отметили в партийных публикациях.

   «К началу Великой Отечественной войны Чехословакия производила намного меньше металла» (в то время не существовало такой страны – Чехословакия).

   «Как сказал бывший президент Украины Леонид Кравчук…» (Леонид Кравчук не был отстранен от должности, значит, корректно называть его первым президентом Украины).

   «Численность населения нашей страны сократилась до 42 тысяч человек» (на момент публикации численность сократилась до 42 миллионов человек).

 

Малограмотный не заметит, но образованного покоробит. А на какую целевую аудиторию ориентируется ваша партия?

 

Такие ошибки сохраняются в публикациях, несмотря на редактирование (текст обязательно правит хотя бы один человек). Во-первых, пресс-секретарь и PR-менеджер в таких вопросах часто полагаются на редактора (их задача – грамотно упаковать материал), во-вторых, им катастрофически не хватает времени.

 

Что предлагаем мы?

   Шаг 1. Вы отдаете нам исходные материалы: аудио- и видеозаписи, текстовые файлы с неотредактированными текстами, сканы рукописных материалов. Разумеется, они содержат открытую информацию, предназначенную для широкой аудитории.

   Шаг 2. Наши стенографисты набирают текст.

   Шаг 3. Специалист по работе с материалами общественно-политической и экономической тематики проверяет точность расшифровки и выполняет редактирование исходного текста – исправляет и формулировки, и фактические ошибки.

   Шаг 4 (если в нем есть необходимость). Квалифицированный переводчик переводит текст с русского на украинский или с украинского на русский.

   Шаг 5. Вы получаете итоговые материалы.

 

Для клиентов, чьи партийные проекты «ДАТА-КОНСАЛТ» сопровождает постоянно,  мы готовим материалы для онлайн и офлайн публикаций, а также агитационные тексты в рамках программы консалтинга.

 

Еще одно преимущество – прозрачная цена. Поскольку работы хоть и высококвалифицированные, но технические, определена цена за каждый вид работы. Составив техническое задание, Вы легко посчитаете примерную стоимость заказа. Никаких сюрпризов в стиле «Вы же понимаете, политконсалтинг – это эксклюзивно и дорого!». С ценами Вы можете ознакомиться здесь:

 

До начала работы определим дедлайн и/или график передачи Вам готовых материалов, чтобы Вы могли своевременно размещать публикации.

 

Часто задаваемый вопрос. Зачем «ДАТА-КОНСАЛТ» такие мелкие заказы? Честный ответ: они позволяют нам обеспечить работой специалистов-текстовиков, которые недостаточно загружены в период между выборами. В свое время мы решили принять их в штат, благодаря чему гарантируем высокое качество итогового продукта.

 

Контактные данные для заказов и вопросов:

ДАТА-КОНСАЛТ

Phone, WhatsApp, Viber    +38 (095) 091-90-82

office@da-ta.com.ua 

 


<<назад

Сайт работает на BCMS при поддержке https://studiobrand.net